80+ Text Messages Amai kuti Vanyemwerere uye Vafare

Hukama hwese hunofadza, asi chisungo chaamai nemwanasikana kana chaamai nemwanakomana hachienzaniswi. Amai vako vakanga varipo nokuda kwako munguva dzakaoma uye dzakaonda, uye une chikwereti chavo nokuda kwerudo rwavo rwose nekuzvipira kwemakore. Nemameseji aya amai, unogona kuvayeuchidza nezverudo rwako nekutenda.

80+ Text Messages Amai kuti Vanyemwerere uye Vafare

Ichi chiito chiduku cherudo chichaita kuti amai vako vafare zvikuru uye pasina mubvunzo chichanyungudutsa mwoyo wavo. Usamirire zuva rakanakisa rekutumira mai vako chinyorwa. Semwanakomana kana mwanasikana anodada, unogona kugovera muunganidzwa we mashoko anotapira zvaamai.

Chii chinonzi Sweet Word Kuna Amai Vako?

Rudo rwaamai harumbofananidzwi. Amai vanozvipira zvakawanda kuti vave nechokwadi chokuti mwanakomana kana kuti mwanasikana wavo agarika uye ane upenyu hwakanaka.

Tinofanira kugara tichiyeuka kutenda vanaamai vedu. Haufanire kuomesa zvinhu; kutaura kwakapfava kwokuti “Ndinokudai, amai” kunokwana.

Mameseji Mharidzo Amai

 1. Handikwanisi kutsanangura nemashoko zvaunoreva kwandiri. Ndinotenda nekugara uripo nekuda kwangu.
 2. Dai ndaigona kurarama hupenyu hwangu zvakare, ndingadai ndichiri kuda kuti muve amai vangu.
 3. Amai vangu vandinoda, ndinokudai zvikuru. Handikwanisi kukutendai zvakakwana. Ndimi chikonzero chekunyemwerera kwangu uye mufaro. Ndinokuda nguva dzose!
 4. Hapana anogona kutsiva iwe, kwete ikozvino uye mune inotevera miriyoni makore ari kuuya. Ndinokudai, Amai.
 5. Ndimi mai vakanaka kupfuura vese. Ndatenda nekuchengeta kwenyu nerutsigiro rwamunotiitira mazuva ese. Tinokudai amai.
 6. Ndimi mune nzvimbo yekutanga mumoyo mangu, Amai. Ndinotenda zvikuru kuva pasi petarisiro yenyu nekuchengetwa kwenyu.
 7. Kuva newe saamai vangu isimba guru muhupenyu hwangu. Pese pandinonzwa kunge nyika iri kuparara, munondipa vimbiso yekuti muchandibata kana ndadonha, amai uye zvinondibatsira kuisa njodzi muhupenyu. Ndinokuda.
 8. Usamborega kunyemwerera, Amai. Unotaridzika zvakanaka kana uchinyemwerera. Ndinokuda.
 9. Ndatenda nechinhu chose chamaropafadza hupenyu hwangu nacho, Amai. Ndiwe mukadzi anoshamisa mumaziso angu.
 10. Uri amai vangu uye shamwari yepamwoyo zvakare. Handina kukwanisa kukumbira hukama huri nani hwaamai nemwanasikana sezvatinoita. Ndinokudai mhamha.
 11. Ndinotenda nekundirera semwanakomana akanaka. Ndinokutendai nekumira padivi pangu chero zvazvaita.
 12. Chandinoda kuva kasikana kako nekusingaperi anoda kurara mumaoko ako, amai.
 13. Ndinovimba kuva amai vakanaka sezvamakaita kwandiri. Ndatenda nekuve amai vangu!
 14. Haasi magamba ese anopfeka kepisi, uye zvangu gamba chairo rehupenyu ndiwe here, mhamha.

Akanaka Mameseji Mharidzo Amai

Mameseji Mharidzo Amai
 1. Amai ndinongoda kuti muzive, kana pane chamuchada, ini ndiri pano nokuda kwenyu, ndichakubatsirai pazvinobvira magara muripo kwandiri.
 2. Amai imi ndimi amai vakanaka munyika yose, ndinokudai zvikuru.
 3. Hupenyu hunogona kunge huzere nematambudziko, zvisinei nematambudziko aunogara wakamira padivi pedu. Ndinokutendai nezvese amai, ndinokudai.
 4. Zvinhu pazvisingatsungiririki, wanga uripo kwandiri. Ndinokudai amai.
 5. Amai, ndinokuda uye ndinokutendai zvakanyanya, ndimi chikonzero chekubudirira kwangu. Ndinokuda uye ndichagara ndinewe.
 6. Mhamha ndingasambokwana pashangu dzenyu, asi kuva mukadzi akaita semi munotowedzera kukukoshesai. Ndinokudai amai!
 7. Amai, ndine mufaro nekuda kwenyu; Ndakabudirira nekuti makanditungamirira kutevera gwara chairo, ndinokudai amai
 8. Iwe uri mukadzi anoshamisa, ndinokuda, amai.
 9. Handingambokuridzi nezvamakandiitira. Rudo rwako haruna mutengo. Ndinokudai amai.
 10. Ndinokutendai, amai, nekuzadzisa zviroto zvangu zvose mumakore. Huvepo hwenyu maropafadzo muhupenyu hwangu.
 11. Iwe uri mwarikadzi uye amai vakanaka. Ndinonzwa rombo rakanaka kuva mwanakomana wako. ndinotenda zvose pamusoro pako. Ndinokutendai nezvose, amai.
 12. Hupenyu hwangu hunogona kunge huzere nematambudziko, asi ndinokwanisa kuagadzirisa nekuda kwenyu, Amai. Ndinokuda.

Ndinokudai Mai Mharidzo

 1. Amai ndinoda kunzwa izwi renyu chete nekuti munondipa simba, murikurudziro yangu muhupenyu. Ndinokuda.
 2. Ndimi tsime re mufaro wangu, kuziva kuti wagutsikana uye kufara ndiko kurota kwangu. Ndinokudai amai.
 3. Ndimi chikonzero nei ndiri pandiri nhasi, pasina kurudziro yenyu nemazano ndingadai ndisiri pano. Ndinokutendai zvikuru, amai uye ndinokudai.
 4. Makandiriritira kubva ndichiri mudiki, inguva yangu yekukupai zvakanakisisa. Ndinokudai amai.
 5. Nekuda kwekuzvipira kwamakandiitira, ndinoziva kuti handikwanise kukubhadharai asi ndinoda kukuzivisai kuti ndinokuda.
 6. Mukadzi mukuru anoshanda mazuva ese kuona kuti takasununguka ndiamai vangu. Ndinokudai amai.
 7. Ndiwe wega wakandinamatira kubva ndichizvarwa. Ndinokutendai nerudo rwenyu nerutsigiro. Amai ndinokudai amai zvikuru
 8. Ndatenda nekutsigira zviroto zvangu kubva pazuva rekutanga, ndinotenda zvikuru kuva nemi muhupenyu hwangu, ndinokuda.
 9. Ndinodada kuva nemi saamai vangu uye ndinokudai zvikuru.

Sentimental Quotes yekugovana naAmai

Ndiani ane hanya naamai vako kupfuura iwe? Imwe yeaya mashoko pasina mubvunzo ichataura kumwoyo wako pamwe chete newake. Aya mameseji mhamha aiita kuti muende;

 1. “Zvose zvandakadzidza zvinokosha kuziva, ndakazvidzidza kuna amai vangu.”
 2. "Amai ndivo vanhu vakanaka kwazvo munyika."
 3. “Hapana akakuda saamai vako uye hapana anozombokuda. Rudo rwake ndirwo rwakachena kupfuura mamwe ose.”
 4. “Kurumbidza kukuru kwandakawana ndekwekuti ndachinja kuita amai vangu. Ndinovimba chete!”
 5. “Pandakava amai, ndipo pandakaziva zvaiva mumwoyo maamai vangu.”
 6. “Hapana anokuda saamai vako. Ishamwari yako yepamoyo, yako mutsoropodzi akatendeseka zvikuru, uye fani yako huru yese yakakunguruka kuita imwe.
 7. “Rudo rwaamai harusi kuvira nezuva. Inokuputira husiku hwese."
 8. “Amai vangu vakandidzidzisa zvakawanda kupfurikidza nokushivirira kwavo kworudo kupfuura zvandakambodzidza kuchikoro.”
 9. “Kutarira mumaziso aamai vangu kwakafanana nokutarira pasi pasi pedenga. Dai simba rake, rudo rwake, kuzvipira kwake, kutya kwake, uye mweya wake zviratidzwe mandiri.”
 10. “Hazvinei kuti ndakura sei kana kuti ndine vana vangani, ndichagara ndiri mwana waamai vangu.”

mhedziso

Munhu anonyanya kukosha muupenyu hwemunhu wese ndiamai vavo. Uye hapana anoda mai vake kupfuura ivo. Iwe unofanirwa kushandisa txt mameseji amai kuratidza rudo rwako rusina magumo uye rwakasimba kuna amai vako. 

Similar Posts

Leave a Reply

Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *