23 Minamato Ine Simba Yekusimbisa Mharidzo dzeNguva Dzakaoma

Iwe unogona kunge uri muchiitiko chausingazive zvekuita zvinotevera. Iwe unogona kunzwa wakasungwa uye kuremerwa kana iwe wakaneta mumuviri, mune zvemari, kana mupfungwa. Kana zviri izvo, iyi minamato yemashoko esimba inogona kuwedzera hunhu hwako nekukusimbisa.

23 Minamato Ine Simba Yekusimbisa Mharidzo dzeNguva Dzakaoma

Mukati mekutsamwa kukuru, kurwadziwa, uye kutamburira mugore rapfuura, unogona kunge uri kurasikirwa nemashoko uye usina chokwadi kuti unganamatira sei simba. Kunyange zvakadaro, tinoziva kuti tina Mwari anogona kutipa simba munguva dzose dzakanaka nedzisina kunaka. Paunotsvaka rubatsiro kuna Mwari, anovimbisa kukupindura.

Munamato Mupfupi Wekusimba Panguva Dzakaoma

Kunyangwe iwe wakave negore rakanaka rekukura kwakanaka uye kukura kana rakashata zvakanyanya, izvi muunganidzwa weminamato nokuti simba rinogona kushanda senhungamiro kana usingazivi zvokutaura kana kuti ungakumbira sei Mwari simba, nyaradzo, uye rugare.

Haufanire kungovimba nesimba rako chete. Mwari vakagadzirira kukupa zvese zvaunoda nezvipfupi izvi minamato yemashoko esimba.

 1. Mwari vadikani ndipeiwo simba rekutarisana nedambudziko iri ndibude ndakunda.
 2. Baba Vekudenga, ndipeiwo simba rekukunda dambudziko iri uye ndigobuda ndakasimba.
 3. Ishe nditungamirireiwo munguva dzakaoma uye ndipeiwo simba rekutsungirira.
 4. Mwari wamasimba ose ndibatsirei kuti ndivimbe nehurongwa hwenyu ndiwane simba rekuenderera mberi.
 5. Jesu, ndinonamatira simba rako uye ushingi hwekutarisana nemiedzo iri mberi uye kuramba wakasimba.
 6. Mwari, ndapota ndipeiwo njere dzekuti ndiite sarudzo dzakakodzera uye simba rekuzviona.
 7. Ishe ndinokumbira nyaradzo yenyu nesimba pandinofamba mwaka uno wakaoma muhupenyu hwangu.
 8. Baba vekudenga ndapota ndipeiwo kutsungirira kuti ndirambe ndakasimba uye ndirambe ndichirwa kusvika ndasvika mhiri.
 9. Jesu, ndinonamatira nyasha dzenyu kuti dzinditsigire munguva dzino dzakaoma uye dzinditakure.
 10. Mwari ndinokumbira simba renyu rehumwari nesimba rekundibatsira kukunda zvipingaidzo zvese munzira yangu.

Minamato Yekusimbisa Mharidzo uye Nyaradzo

Ndirikuda kunyaradzwa Mwari. Zvinhu zvese zvinoratidzika kunge zviri kuramba zvichiipa muhupenyu hwangu uye munyika yakanditenderedza. Ndinoziva kuti muri munyaradzi wangu mukuru uye manyuko esimba. Ndapota itai sezvinhu zviviri izvozvo kwandiri izvozvi. Munguva dzino dzekuedza, ndiyeuchidze nezvese zviri zviviri. Ameni.

Munamato Wekusimbisa Dutu

Baba ndarwadziwa nekuedza mamiriro ekunze madutu ehupenyu ndega. Ndinoda simba renyu uye simba rekutarisana nemumwe nemumwe. Ndapota ndidzidzisei kutanga kutarira kwaMuri. Apo pandinofamba nokutenda, ndidzidzisei kuva nemoyo murefu pakati pematambudziko uye kukudza Imi. Muzita raJesu Amen. 

Simba Pakati Pekusuwa

Minamato Yekusimbisa Mharidzo

Imi, Baba Vekudenga, muri zvese munyaradzi nemupodzi. Munguva pfupi yapfuura ndakarasikirwa nemunhu wepedyo wangu. Handina chokwadi chekuti ndine simba rekupfuura nemuchirongwa ichi chekuchema uye chekufirwa. Ishe, nesimba renyu dzvene, ndipeiwo simba rekutsungirira munguva dzino dzakaoma. Ameni.

Kunyengeterera Nguva Yeutera

Ishe, munguva dzeutera, ndinowana simba kubva mushoko renyu, mufaro wenyu, uye munharaunda yenyu. Muzita raJesu Amen. - Amy Carroll

Zvekusimba Panguva Dzakaoma

Ishe, ndinenge ndichinyepa ndikati ndiri kuwana nguva yakareruka kana yebudiriro. Nyika yakandipoteredza, kunyange mumba mangu chaimo, yaiita seyakanga yavhiringidzika. Munguva dzino dzisina chokwadi uye dzakaoma, ndinoda simba renyu nenyaradzo kuti zvigare pandiri. Ameni.

Zvenguva Dzvinyiriro

Hapana chakashanda kuti andisunungure kubva kunzira yekumanikidzira yandinotendeukira kune zvimwe zvinhu apo ndaigona kutendeukira kwaMuri, Ishe. Ndinoda zvakawanda zveMi uye zvishoma zvezvinondiita nzara. Torai zvidhori zvangu zvinorema uye mundidzidzise kuzendamira mukucheneswa kwenyu kunyoro.

Tora hupenyu hwangu uhuzadze paNyu pandinohudurura. “Kristu akakusunungurai kuti musunungurwe” (VaGaratia 5:1, NIV). Ndizvo zvandinosarudza kutenda. Ndisiye! Ameni, muzita rekudambura, rinosunungura, uye rinodadisa raJesu. - Wendy Taura

Munamato Kune Mumwe Ari Kupfuura Nenguva Yakaoma

Minamato Yekusimbisa Mharidzo

Heino mimwe minamato gumi yekusarudza kubva kana kushandura sezvinodiwa:

 1. Mwari vadikani ndinonamatira shamwari yangu iri panguva yakaoma. Ndapota ivai navo uye muvanyaradze mumiedzo yavo. Vabatsire kuona kuvapo kwako uye kuziva kuti havasi voga.
 2. Baba VekudengaNdinouyisa mudiwa wangu kwamuri mumunyengetero. Ndinokutetererai kuti muvape simba neushingi hwavanoda kuti vatarisane nematambudziko ari mberi. Ndokumbira utungamirire uye uvape simba rekuita sarudzo dzine musoro.
 3. Mwari wekunyaradza kwose, ndinouya kwamuri ndakamirira shamwari yangu yakakuvadzwa. Ndinonamata kuti muvaputire nemaoko enyu erudo mugovapa runyararo runopfuura kunzwisisa kupi nokupi.
 4. Ishe, ndinonamatira nhengo yemhuri yangu iri kusangana nenguva yakaoma. Ndapota wedzera tsitsi nenyasha kwavari. Vabatsire kukudziridza kutenda mauri uye kunzwisisa kuti ndiwe unorayira.
 5. Mweya Mutsvene, ndinoda kuti munyaradze shamwari yangu iri mukutambudzika. Ndapota vanyaradze uye vape tariro yeramangwana. Vaudze kuti vanodiwa uye vanokoshesa newe.
 6. Baba Vekudenga, ndinosimudzira mushandi pamwe neni kwamuri. Vari panguva yakaoma, uye ndinonamata kuti muvape zvavanoda. Ndapota vape simba rekushingirira uye vazive kuti unogara unavo nguva dzose.
 7. Jesu, Ishe, ndinonamata muvakidzani wangu uyo ari panguva yakaoma. Ndokumbira uve mutungamiri wavo uye uvabatsire mukufamba panguva ino yakaoma. Vape tariro uye ushingi hwekutarisana nematambudziko ezuva rega rega.

Munamato Wekusimba Mharidzo kune Shamwari Yepedyo

 1. Mwari vanopa tariro, ndinonamatira shamwari yangu iri kurwara nedepression. Ndokumbira vafare uye vaone kunaka kwehupenyu. Vape ushingi hwekutarisana nebasa iri.
 2. Vanodiwa Baba Vekudenga, ndinonamatira mudikanwi arikupfuura nemu dambudziko remari. Ndapota zadzisa zvavanoda uye vabatsire mukutsvaga zviwanikwa zvavanoda. Vape ruzivo rwavanoda kuti vasarudze nekuchenjera.
 3. Ishe, ndinosimudza shamwari yangu iri kusangana nedambudziko rekurapwa. Ndapota rapa miviri yavo uye uvaunzire nyaradzo. Vape kusatya kutarisana zuva rega rega uye simba rekutenda mauri.

mhedziso

Mumwe wemifaro mikurusa yorudzidziso rwechiKristu ipfungwa yenyaradzo inowanwa muBhaibheri, nyasha dzaMwari, uye munyengetero. Hazvinzvengeki kuti tichasangana nenguva dze kutambura kukuru, kutya, kufunganya, uye kusuwa muupenyu hwedu hwose. 

Kana urikutarisana nenguva yakaoma kana kuziva mumwe munhu ariko, tumira izvi minamato yemashoko esimba zvinogona kubatsira zvakanyanya kuvanyaradza kana kuvasimbisa.

Similar Posts

Leave a Reply

Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *