75+ Happy Veterans Day Quotes yekukudza Veterans

Happy veterans Day izororo rakanaka uye rekuda nyika. Mbudzi wega wega, tinoratidza kutenda kwedu, kutenda, uye kuyemura kuzvipira kwakawanda kunoitwa nevashandi vedu zuva nezuva kuchengetedza nyika yedu kumba nekune dzimwe nyika.

75+ Happy Veterans Day Quotes yekukudza Veterans

Kuisa hupenyu hwavo panjodzi uye munjodzi yekudzivirirwa kwedu chinhu chatinogona tese kutenda nekuda kweVeterans Day. Vanofanirwa kurumbidzwa zvakanyanya nekuzvipira kwavo kunyika yedu, uye ino ndiyo nguva yekutenda.

Mazhinji eaya anofara Veterans Day kwaziso anogona kushandiswa kutenda murwi chero nguva yegore. Zvakadaro, pazororo rino rekukudza nhengo dzebasa redu, tora nguva yekunyora kadhi rekukwazisa uchivatenda nebasa ravanoita kunyika yedu.

Happy Veterans Day Messages

Kana usingazive pekutangira, takuparura zvinhu kuti uzviite nyore. Shandisa iyi sarudzo yeVeterans Day manzwiro kukukurudzira kunyora chinyorwa chekutenda kune murwi muhupenyu hwako.

 1. Happy Veterans Day kune wese ari mubasa. Ndinokutendai nekugara muchichengetedza nyika nevanhu.
 2. Happy Veterans Day kune vese vakapira hupenyu hwavo kuti vabatsire kuvaka nyika yakakura seyedu!
 3. Masoja ekare neazvino, tinotenda nekutora zvese izvi njodzi nekugadzira zvibayiro izvi. Tinogara tichikutendai nebasa renyu. Happy Veterans Day.
 4. Ndinokutendai zvikuru nebasa renyu. Happy Veterans Day 2022!
 5. Ndinokutendai nekushandira nyika nehushingi uye nekuzvipira. Happy Veterans Day.
 6. Rudzi rukuru rwakavakwa pane herculean kuedza kwehushingi uye ushingi! Ndinotenda vose vakashinga mweya vakatora njodzi yekuisa hupenyu hwavo munjodzi kubatsira kuvaka rudzi rukuru! Ndimi magamba chaiwo enyika ino! Happy veterans zuva!
 7. Ndinokutendai kuvarwi vose vakuru uye vakashinga vakabatsira kuvaka rudzi rukuru urwu! Ndimi chikonzero chehukuru hwedu nhasi! Iva neZuva reVeteran rakanaka!
 8. Kwazisai vose vakapa chibayiro chikuru nokuda kwenyika. Kuda nyika yako muenzaniso kwatiri tose. Ndokutenda zvikuru. Happy Veterans Day.
 9. Dai zuva rino rikadzika midzi mumwoyo yedu nekusingaperi sezuva rekuremekedza nekukudza varwi vakashinga vakapa upenyu hwavo nekuda kwerudzi urwu! Happy Veteran's Day kune vese!

Patriotic Veterans Day Quotes

Zuva reVeterans regore rino, heino mamwe mashoko ane mukurumbira ekutenda American veterans. Sanganisira imwe yeaya makotesheni anokurudzira muVeterans Day kadhi kune aimbova nhengo yemauto.

 1. "Isu hatineti, hatizoneti, hatingakundike." – George W. Bush
 2. "Handina kumbove nechikwereti chakawanda kudaro kune vashoma kudaro." – Winston Churchill
 3. "Kusimba kugadzikana, kwete kwemakumbo nemaoko, asi kwehushingi uye mweya." – Michel De Montaigne
 4. "Hativazivi vese, asi tine chikwereti chavo vese." – Hazvizivikanwe
 5. "Hapana chinhu chakanakisa sekuisa hupenyu hwako panjodzi nekuda kwenyika yako." – Nick Lampson
 6. "Anoda nyika yake zvakanyanya uyo anoedza kuita zvakanaka." - Robert G. Ingersoll
 7. "America pasina varwi vayo yaizoita saMwari pasina ngirozi dzake." – Claudia Pemberton
 8. “Rambai sevarume vakashinga; uye kana rombo rakaipa, pamberi paro rinorova nemwoyo yakashinga.” – Marcus Tullius Cicero
 9. "Kune kumwe kufarira rusununguko, kunoita kuti hunhu hwevanhu husimuke pamusoro pavo, muzviito zveushingi uye ugamba." - Alexander Hamilton
 10. “Chinhu chimwe chete chinoita kuti kurwa kuve kushivirire mundangariro ihama dziri pakati pevarwi. Munotoda mumwe nemumwe kuti murarame." – Sebastian Junger
 11. "Kuda kwevarwi vemuAmerica kuzvipira nyika yedu kwavawanisa kuvonga kusingaperi." - Jeff Miller
 12. "Varwi vedu vakagamuchira basa rekudzivirira America uye nekusimudzira hunhu hwedu kana basa radaidzwa." - Bill Shuster

Veterans Day Messages - Kune Chero Veteran

Nechero ipi yezvishuwo izvi zveVeterans Day, unogona kuratidza kutenda kwako kune veteran nhengo yemhuri kana shamwari. Vachakudzwa kunzwa mashoko enyu ekutenda nezvose zvavakaitira nyika yedu inoshamisa.

 1. Happy Veterans Day kumusoja wangu wandinoda.
 2. Ndinokutendai zvikuru nebasa renyu. Mhemberero dzeVeterans Day.
 3. Tinokutendai nekushandira kutidzivirira. Ivai neZuva rakanaka reVeterans.
 4. Mwari vakuropafadzei uye ndinokutendai nekushinga kwenyu.
 5. Nekutenda nebasa rako kuAmerica paVeterans Day uye nguva dzose.
 6. Nekuda kwebasa renyu, hushingi hwenyu, uye nekushanda kwenyu nesimba, tinokutendai. Happy Veterans Day!
 7. Ndinokutendai nekuzvipira kwenyu, ushingi hwenyu, uye nemuenzaniso wamunotiitira tose.
 8. Kufunga nezvako paVeterans Day uye kukutenda nezvese zvawakaitira nyika yedu.
 9. Ndinokutendai nekushandira nyika nehushingi uye nekuzvipira. Happy Veterans Day.
 10. Yedu inyika izere nevimbiso yemangwana — nekuti yedu inhoroondo yakaumbwa nemagamba akaita sewe.
 11. Avo vanorarama murusununguko vachagara vachionga avo vakabetsera kuuchengeta.
 12. Ndinokushuvirai zuva rakanaka reVeterans uye tichirumbidza kuvimbika kwenyu kunyika. Mwari akukomborere.
 13. Happy Veterans Day kune veterans vedu. Tine chikwereti kwamuri chekutenda, asi kupfuura izvozvo, tine mungava kwamuri rusununguko rwedu.
 14. Tinokutendai nekushinga kuita zvamakadanirwa kuti tiite zvatakasununguka kuita zvakachengeteka.
 15. Mhemberero dzeVeterans Day. Imi varume munofanirwa kuremekedzwa kwese kwekuchengetedza ramangwana redu.
 16. Varwere vakaita sewe vakaita kuti nyika ino ive huru. So thankful to kuva muAmerica. Saka ndodada kukudaidzai mhuri.
 17. Vanodiwa veterans, tine chikwereti kwamuri rusununguko rwedu uye uchangamire! Ndinokutendai nebasa renyu risinganeti!

Veterans Day Messages - Kumurume

happy veterans day

Semukadzi wechiuto, unonyatsoziva kuzvipira kunoita murume wako kuchengetedza nyika yedu. PaZuva reVeterans iri, mutende nezvose zvaakaitira nyika yedu.

 1. Veterans Day kupemberera kumurume wangu anondida. Basa rako kurudzi rwedu rinokurudzira ini uye wese akakukomberedza mazuva ese.
 2. Veterans Day mhemberero, mwana! Nhasi, tinokudza kushingaira kwako uye kuzvipira kwaunoita!
 3. Wazvipira rudzi mudiwa wangu. Happy Veteran's Day kwauri!
 4. Happy Veterans Day kumurume wangu. Izuva rinodadisa kwandiri semudzimai kunhengo yebasa. Mwari akukomborere.
 5. Mudiwa wangu, dai wamira pane zvakanaka nguva dzose. Ndinokushuvirai mhemberero dzakanaka dzeZuva reVeteran.
 6. Makatiita manyawi nekushinga netsitsi. Mhemberero dzeZuva reVeterans Dearest Hubby!
 7. Kumurume wangu anodiwa, ndinokushuvirai mhemberero inotapira yeVeterans Day. Dai iwe wakamirira kukudzwa kweAmerica nguva dzose.
 8. Ndichishuvira murume wangu anofemesa Zuva Rekufarisa Veterans Day. Dai iwe uchigara uchipenya wakajeka muyunifomu yako, uchiita basa rako nepamusoro pezvaunogona.
 9. Mudiwa wangu, wakapiwa basa basa rinokudzwa kuchengetedza miganhu yenyika yedu, uye unogara uchiita basa rakanaka! Happy Veterans Day!
 10. Mudikani, kunyangwe nguva dzawaenda, ndakusuwa, ndinoziva kuti pane chinangwa chikuru chauri kuzadzisa. Ndinokuda uye Happy Veterans Day!

Veterans Day Messages - Yemukadzi

Kana mudzimai wako ari murwi, muratidze kuti unomutenda nekuita basa rake munyika yedu zvakakomba. Mutende nebasa rake nekumutumira imwe yeiyi Veterans Day zvido.

 1. Kumudzimai wangu akasimba, akanaka. I ndinokushuvirai Happy Veterans Day. Ndinokutendai nekuzvipira kwese kwamakaitira nyika yedu.
 2. Pachiitiko cheVeterans Day, ndinokukwazisai nebasa rose ramuri kuita. Veterans Day mhemberero kumudzimai wangu anodiwa.
 3. Iwe wakazvipira zvakanyanya nekuda kwerudzi rwedu, mudiwa wangu. Happy Veterans Day kwauri!
 4. Ndinokutendai nezvose zvamaitira nyika yedu. Ndinokuyemura zuva nezuva. Happy Veterans Day, mudzimai wangu akanaka.
 5. Basa rako kunyika yedu rinokurudzira munhu wese akakupoteredza. Happy Veterans Day, mudiwa wangu.

mhedziso

Zuva ripi neripi izuva rakanaka rekutenda kune murwi nebasa rake. Nekudaro, inonyanya kukosha munaNovember 11, inozivikanwawo seVeterans Day. 

Veterans Day rakagadziridzwa kubva pakupemberera runyararo rwepasi rose uye kupera kweHondo Yenyika I kuenda kuchipo chekukudza zororo uye vaimbove varwi vehondo. United States Armed Forces.

Similar Posts

Leave a Reply

Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *