50 Nzira dzekutumira "Rest in Peace Messages" kune Sekuru naSekuru

Wese munhu anorasikirwa nemunhu muhupenyu hwake uye anoda kutumira zororo murunyararo meseji yekuzvidemba. Kana iwe uchida kushuvira RIP kushamwari dzako, hama, uye mhuri, ingo gara pane ino positi uye uone ese maRIP makotesheni anoenderana newe.

50 Nzira dzekutumira "Rest in Peace Messages" kune Sekuru naSekuru

Zororai murunyararo Tezvara MaQuotes

Zorora murugare mashoko kutumira kumhuri yemushakabvu vabereki vemurume/mukadzi wako varipano pazasi.

 1. Tezvara vakafanana nababa. Sezvo baba vanonzwisisa mhuri yedu uye kuvatsigira, ndizvo zvinoita tezvara vanochengeta munhu wose. Ndinokusuwai, baba.
 2. Zororai murugare vatezvara vangu. Waigara uchitamba sababa chaivo muhupenyu hwangu. Ndine chikwereti kwamuri nokuda kwenyasha dzenyu.
 3. Nhasi izuva rako rekuzvarwa uye uri kudenga. Tinoda kupemberera zuva iri, asi hatikwanise. Ndinovimba muchave nerugare kudenga.
 4. Ndiri kukutumirai tsitsi dzemoyo wangu. Wakanga uri munhu ane mweya wakanaka. Munhu wese anokuyemura. Ndinokudai tezvara vangu.
 5. Ini chete ndini ndaiziva kuti ndakakuoneka sei parufu rwako. Munhu wangu akakosha abva muupenyu hwangu uye panguva iyoyo ndakanzwa kusuwa kukuru.
 6. Mwana wedu anogara achitibvunza nezvasekuru vedu, asi takashaya mhinduro kumibvunzo yavo. Tese takakusuwa zvakanyanya. Tezvara vakaita sababa chaivo.
 7. Murume anogona kufa asi ndangariro dzake dzinogara dziri mhenyu. Ndinogara ndichinamata kuti Mwari vakupei zororo rerugare.
 8. Mushure mokuroorana kwangu, takapedza nguva shoma pamwe chete, asi kubatana kwedu kwaishamisa. Makandidzidzisa chidzidzo chehunhu uye mukanditsigira mukuita kuti ramangwana rangu rive rakanakisa.

Zororai Murugare Vamwene Rufu Rufu

Zorora murunyararo mameseji ekutumira kumhuri yemushakabvu vabereki vemumwe wako ari pazasi.

 1. Zororai murugare vamwene vangu. Nyangwe manga musiri mai vangu chaivo, hamusati mamboita musiyano pakati pevana venyu neni. Wakada kune vose vakaenzana.
 2. Pamwe pacho vamwene vanotamba saamai chaivo iwe. Ndinoziva kuti hukama hwedu hwaive husiri hweropa. Asi iwe usambozvirega zvichinzwa sekunge uri mutorwa. Masuwa amai vangu.
 3. Ini chete ndini ndaziva kuti ndakaenda sei kwamuri. Waigara uchindida uye une hanya neni. Maiva amai vangu vechipiri, asi hamuna kumbozvirega zvichinzwa. Zororai murugare mhamha.
 4. Wakanga uri mai vomukadzi wangu, asi wakanditora somwanakomana wako. Ndakawanawo rudo rwaamai kubva kwamuri. Hauna kumbobvira waita musiyano pakati pangu nevanakomana vako.
 5. Kana munhu afa, muviri wake unopera, asi pfungwa dzake nendangariro dzake dzakanaka hapana angakanganwa. Mwari vakupei zororo murugare.
 6. Handina mashoko ekuyemura kwenyu. Ndichiri kurangarira nhasi, kundikurudzira kwamakaita kuita bhizinesi, uye nemakomborero ako nerutsigiro, nhasi ndava munhu anobudirira.
 7. Zororai murugare vamwene vangu. Mwari ngavakupe nzvimbo patsoka dzako. Rufu rwako rwakativhundutsa.
 8. Kurongerwa hakuna simba redu. Kunyange nhasi haupo nesu, asi uchagara uri mumwoyo yedu. RIP.
50 Nzira dzekutumira "Rest in Peace Messages" kune Sekuru naSekuru

Zororai murugare kuna baba

Zorora murunyararo mameseji ekugovera nezve baba vako vanonoka ari pano pazasi. Shandisa!

 1. Wanga uri baba vangu vakanyanya kunaka. Zvino, uri kudenga uye ndakusuwa zvikuru. Zororai murugare baba.
 2. Munogara muminamato yangu baba. Ndinovimba muchafara kudenga. Iwe wakanga uri nhovo yangu uye zvino ndava kusurukirwa.
 3. Zororai murugare baba vangu. Wakanga uri gamba rangu. Ndainzwa ndakachengeteka ndinewe nguva dzose. Zvino iwe hausi neni.
 4. Ndinogara ndichirwadziwa kana ndakusuwa. Makanga muri simba rangu. Makandikurudzira nguva dzose nekundibatsira kuti ndimire netsoka dzangu. Ndinokuda, Baba, RIP.
 5. Makagara muchindidzidzisa zvinhu zvakanaka nechidzidzo chevanhu. Mune a hupenyu hwemwana, baba vakaita basa guru, uye wakatisiya tiri pakati nepakati. Mwari vakakudana. Ndakusuwai baba.
 6. Ndaigara ndichisuwa nguva dzinofadza dzandakagara newe. Wakanga uri munhu anoshamisa. Ndimi maive pedyo nemoyo wangu. Zororai murugare baba.
 7. Wakanga usiri baba vangu chete. Waindibata seshamwari uye waigara uchinditsigira. Ndaidada kuti ndiwe baba vakanaka panyika.
 8. Nhai baba ndini mwana wenyu wandinoda. Ndinofunga urikuona uri kudenga. Sei watisiya tega. Taida rutsigiro rwenyu. Ndinokusuwai uye ndinokudai, baba.

Rest in Peace Message kuna Amai

Zorora murunyararo mameseji ekugovera nezve amai vako vanonoka vari pano pazasi. Shandisa!

 1. Hapana mazwi ekuyemura amai. Amai vakafanana naMwari. Hapana anogona kutora nzvimbo yaamai. Ndakafirwa naamai mwedzi mishoma yapfuura. Aive zvese zvangu. Maisuwa imi.
 2. Ndinokudai amai vangu. Pasina iwe, ndiri ndega muhupenyu hwangu. Kunyangwe iwe usipo neni, ndinogara ndichinzwa huvepo hwako. Ukama huri pakati paamai nemwanasikana wavo ndihwo hukuru.
 3. Ndakambonamata kuna Mwari kuti zvikunakirei hutano nehupenyu refu. Ndiwe wandaiudza matambudziko angu uye mufaro wangu. Zvino, hapana aneni anganditeerera semi. RIP, amai vangu.
 4. Moyo waamai unogara uchirova nekuda kwevana vavo. Ndavhunduka kuti mandisiya. Pasina iwe ndiani achandichengeta uye anondida?
 5. Ndakarasa iwe kureva kuti ndarasikirwa nezvose. Amai vanoita mabasa akawanda muhupenyu hwavo. Waigara uchindikurudzira. Neropafadzo yenyu, nhasi ndave munhu anobudirira. Asi zvino hausi neni.
 6. Kunyangwe iwe usiri mumhuri yedu, nguva dzisingakanganwiki dzatakagara newe, dzinogara dziri mhenyu mumwoyo yedu. Hapana anogona kugadzirisa kukanganisa kwako
 7. Misodzi inoyerera kana munhu akarangarira zvakawanda. Mwari vakupei zororo murugare. Iwe hausi kudenga, denga rinewe.
 8. Ndinorangarira nguva dzese dzakanaka dzandakapedza ndinemi. Munombonditungamira nekundidzidzisa zvinhu zvakanaka nezvezvinangwa zvehupenyu.
 9. Vanamai ndivo avo vasingambooni mwana wavo mu sad mood kana kuti mune dambudziko. Makagara neni nguva dzese amai vangu. Kukuda.
50 Nzira dzekutumira "Rest in Peace Messages" kune Sekuru naSekuru

Zorora muRugare MaQuotes kuna Sekuru

Aya ndiwo mamwe anobatsira ekuzorora murunyararo meseji yekugovera nezve sekuru vako vakafa pazasi. Shandisa!

 1. Zororai murugare sekuru. Wakanga uri muvakidzani wedu akanaka. Maigara muchitibatsira uye muchitsigira mhuri yedu. Ndakusuwai chose sekuru.
 2. Sekuru, kunyange zvazvo, maiva muvakidzani wedu, maiva rutivi rwemhuri yedu. Makatida semwana wenyu. Mwari vakuise mutsoka.
 3. Ndakusuwai sekuru. Waiva pedyo nemoyo wangu uye ndaigara ndichikuudza matambudziko angu uye uchinditsigira. RIP.
 4. Handigoni kumisa misodzi yangu pandakakusuwa. Wakanga uri mweya mukuru uye wakanaka. Munhu wese anokuyemura. Zorora murugare rwetsoka dzaMwari.
 5. Kana mumwe munhu akatiitira nyasha, hatigoni kumukanganwa. Asi makatipa rudo rusina magumo uye nehanya nesu. Ndokukanganwai sei sekuru vangu.
 6. Vamwe vanhu vakakosha muhupenyu hwedu. Hatigoni kuvakanganwa kunyange tikaedza. Iwe wakawedzera mumunhu akakosha. Ndakusuwai babamunini. Zorora murugare.
 7. Nhai sekuru mushure mekufa kwababa ndimi makatichengeta. Makatitsigira uye kutibatsira kuita ramangwana rakanaka. Ndinokudai sekuru. RIP
 8. Iwe waenda, asi iwe uchagara uchirarama mundangariro dzedu. Zororai murugare sekuru.

Verenga Uyewo:

Zorora muRunyararo MaQuotes eShamwari

Aya ndiwo mamwe anobatsira ekuzorora mumameseji erunyararo yekugovera nezve shamwari yako yakanonoka pazasi. Zviwedzere!

 1. Zorora murugare shamwari yangu. Makatisiya nei? Wanga uri tsigiro yangu. Ndaigara ndichifara nemi. Kubatana kwedu kwakanga kwakasimba zvikuru.
 2. Nhai sahwira ndiwe wega wandaitaura naye mufaro nekusuwa. Waive usiri shamwari yangu chete, ndaigara ndichikuona sehama. RIP.
 3. Shamwari dzakaita sehama. Wakanga uri hama yangu. Gore negore ndinofuridza makenduru mukusuwa kwako. Wanga uri murume anoshamisa.
 4. Ndakarasikirwa neshamwari iya yakanga isiri shamwari yangu chete. Wanga uri hama yangu uye waigaronditungamirira upenyu huri nani. Ndinokuda, shamwari yangu.
 5. Nyangwe usipo, ucharamba uri mumoyo mangu. Ndimi makandikurudzira nekundikurudzira. Zorora murugare shamwari yangu.
 6. Nemoyo wakaputsika, ndinoshuvira iwe a makorokoto ebhavhadhe. Iwe hausi muhupenyu hwangu. Mwari vakakudana uri muzera repakati. Iroro rakanga risiri zera rakakwana rokufa. Ndakusuwa mukoma wangu. RIP.
 7. Kunyangwe iwe usipo neni, ndinonzwa huvepo hwako. Wakambonditora semukoma. Ndinokuda zvikuru, shamwari yangu. Mwari rugare kwamuri kudenga.
 8. Taipedza yakawanda yenguva yedu tiri pamwe chete muuduku uye mukukura. Nhasi haupo, asi ndangariro dzako dzichagara dziri kwandiri.
 9. Shamwari dzangu dzose padzakandisiya, ndiwe chete wakanditsigira uye wakandipa mufaro wekurarama zvakare. Wakanga uri shamwari yangu yepamwoyo.
50 Nzira dzekutumira "Rest in Peace Messages" kune Sekuru naSekuru

Verenga Uyewo:

Enda Kumba

Kurasikirwa nevadikani kunogona kuve kwakaoma chaizvo kubata mupfungwa asi neyedu mashoko akanyatsofungwa, nguva yokuchema ichaitwa yakareruka zvikuru. Tinovimba kuti wakanakidzwa nemakotesheni edu. Usarasikirwa nemukana wekushandisa zvakanyanya.

Similar Posts

Leave a Reply

Your kero e haangazozikamwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa *