රූපවාහිනියේ (නව හෝ නවීකරණය කරන ලද) වෝල්මාර්ට් ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිපත්තිය කුමක්ද?
|

රූපවාහිනියේ (නව හෝ නවීකරණය කරන ලද) වෝල්මාර්ට් ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිපත්තිය කුමක්ද?

නොමිලේ නැව්ගත කිරීම සමඟ කැමැත්ත වැනි ලාභම ඔන්ලයින් සාප්පු සවාරි යෙදුම්
|

නොමිලේ නැව්ගත කිරීම සමඟ කැමැත්ත වැනි ලාභම ඔන්ලයින් සාප්පු සවාරි යෙදුම්

අසනීප පවුලක් සමඟ මිතුරෙකු පහසුවෙන් පණිවිඩ දිරිමත් කරන්නේ කෙසේද
|

අසනීප පවුලක් සමඟ මිතුරෙකු පහසුවෙන් පණිවිඩ දිරිමත් කරන්නේ කෙසේද