උමං මාර්ග මෙනු සහ බෙදා හැරීමේ කාලසටහන සහ උමං මාර්ගයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නේ කෙසේද

උමං මාර්ග මෙනු සහ බෙදා හැරීමේ කාලසටහන සහ උමං මාර්ගයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නේ කෙසේද