ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားချေးငွေကိုမည်သူပိုင်ဆိုင်သနည်း။ ကျောင်းသားချေးငွေဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားချေးငွေကိုမည်သူပိုင်ဆိုင်သနည်း။ ကျောင်းသားချေးငွေဝန်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။

အလင်းထုပ်ပိုးခြင်း၊ မှန်ကန်စွာ ခရီးသွားခြင်း- ထိရောက်သော ထုပ်ပိုးခြင်း၏ အနုပညာကို ကျွမ်းကျင်ခြင်း။

အလင်းထုပ်ပိုးခြင်း၊ မှန်ကန်စွာ ခရီးသွားခြင်း- ထိရောက်သော ထုပ်ပိုးခြင်း၏ အနုပညာကို ကျွမ်းကျင်ခြင်း။